Biyoteknoloji*

GENEL BİLGİLER

Biyoteknoloji Anabilim Dalı lisansüstü eğitim faaliyetlerine ilk olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlayacaktır.

Anabilim Dalımız 3 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 5 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisinden  oluşan akademik kadroya sahiptir.  

Biyoteknoloji Anabilim Dalı, biyoteknoloji alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu lisansüstü eğitim almış uzmanları yetiştirmek, biyoteknolojik sistemleri kullanarak yeni ürün ve teknolojinin geliştirilmesi için araştırma alt yapısını kurmak, üniversite-sanayi işbirliğiyle sanayide AR-GE desteğinde yeni yapılanmaların oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

VİZYON

Teknolojik gelişmelere açık, uluslararası rekabet gücüne sahip, bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde, uluslararası düzeyde yaratıcı ve üretken araştırmalar yapan, birikimini toplum yararına kullanan nitelikli elemanlar yetiştirmektir. 

MİSYON

Biyoteknoloji ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, meraklı, sorgulayan, öğrendiklerini özümseyen, ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte kapsamlı araştırmalar yapan, proje üreten, evresensel çalışmalar yapan ve yayınlayan biyoteknologlar yetiştirmektir.

AMAÇ

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez açılacak olan "Biyoteknoloji" Tezli Yüksek Lisans programı; günümüz gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak, temel bilimlerde uzmanlık ve uygulama bilgisine sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programın, ülkemizde bu konuda nitelikli eğitim veren kurum sayısının artırılmasına ve yaygınlaştırılmasına büyük katkı sağlaması beklenmektedir.

 

Biyoteknoloji Anabilim Dalı teorik ve uygulamalı eğitim dersleri, Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AUMAULAB) gerçekleştirilecektir. AUMAULAB; deneyimli ve uzman personeli, donanımlı ve nitelikli laboratuar olanakları ile multidisipliner araştırmaların, merkezi bir organizasyonda gerçekleştirilmesi amacını benimsemiştir. Lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını destekleyerek üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak, bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hizmet kalitesini yükseltmek, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını gerçekleştirmek, bu kuruluşlarla işbirliği oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Amasya Üniversitesi BAP ve Avrupa Birliği ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, ilimizin ve bölgenin AR-GE ihtiyacını karşılamak, özel sektör ve kamuya danışmanlık yapmak, bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek, bölge potansiyelini ortaya çıkarıp değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak başlıca hedefleri ve kuruluş amaçları arasında bulunmaktadır. Merkezimiz ayrıca, her yıl düzenlemekte olduğu konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay, yaz stajları gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, sertifika programları organizasyonları ile eğitim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Program Dili: Türkçe

Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir.

Kabul Koşulları:

Üniversitelerin; Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğa ve Yaşam Bilimleri Fakültesi (Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Biyofizik Bölümleri), Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi (Biyomühendislik, Çevre, Kimya, Genetik, Malzeme ve Biyomedikal Mühendislikleri), Veteriner Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi olmak üzere birinden lisans diplomasına sahip olmak. Amasya Üniversitesi Lisansüsütü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrenci olarak kabul edilebilmek için gerekli şartları sağlamaktır.

 

  • ALES’ten (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almaktır.
  • · YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların ve bu sınavlardan YDS karşılığı 40 puanın altında alan adayların puanları (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.
  • · Yurtdışında Lisans Derecesi almış adayların, Yükseköğretim Kurulu’ndan denklik belgesi almaları gerekmektedir.

 

Mezuniyet Koşulları

Biyoteknoloji alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 krediden (120 AKTS karşılığı) az olmamak koşuluyla 7 ders alınmalıdır. Seminer ve tez çalışması zorunludur. Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıl, asgari dört yarıyıldır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

İstihdam Olanakları 

Ülkemizin öncelikli alanlardan biri bilim insanı yetiştirilmesidir ve Anabilim dalımızdan mezun olan öğrenciler bu ihtiyacı karşılayabilecek donanıma sahiptir. Ayrıca, programdan mezun olanlar ülke genelinde özel veya kamuya ait teknoloji üreten sanayi kuruluşlarında teknik elaman ve Ar-Ge elamanı olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra ilaç,  enzim ve fermantasyon teknolojisi, biyomateryal, tıbbi ve kimyasal malzeme, gıda, tıp, kök hücre merkezleri kapsamındaki sanayi kuruluşları ve dayalı sanayi kollarında istihdam edilme olanakları mevcuttur.

 

ANABİLİM DALINDA VERİLEN DERSLER ve AKADEMİK PERSONEL

 

DOÇ. DR. BİRSEN AYDIN

 Moleküler Toksikoloji

Bu dersin amacı toksikoloji hakkında yeni yöntem ve kavramlar ile bunların toksikoloji alanında nasıl uygulandığını açıklamaktır. Toksikoloji, toksikogenomiks, toksikoproteomiks, toksikolojide metabonomiks ve toksikokinetiks hakkında genel bilgiler verilmektedir.

 

Nütrigenomik 

İnsan beslenmesi ile genler ve hastalıklar arasında yakın bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Bu derste  gen  ve besin öğesi, gen ve çevre, genler ve beslenme ile ilgili hastalıkların öğrenilmesi amaçlamaktadır. Genetik varyasyon, gen, beslenme ve gen ekspresyonu, nutrigenomik etkinliği ve besin öğelerinin güvenirlik değerlendirmesi, gen ve çevre, Tip 1 DM gen ve besin etkileşimi, kanser nutrigenomik, genetik varyasyon, obesite beslenme ilişkisi anlatılmaktadır.

 

Reseptör Proteinlerin Sinyal İletim Mekanizması 

Hücre içerisinde sitoplazma ve çekirdekte gerçekleşen önemli sinyal ileti mekanizmalarından bazıları olan G proteinler ve ikinci habercilerin sinyal ileti mekanizması, Tirozin kinaz ve fosfatazların sinyal ileti mekanizması, PKC, Ca+, Fosfolipaz C ve Fosfotidil inositol yolu, voltaj bağımlı kanallar, nörotransmitterler ve reseptörlerinin sinyal ileti yolları, transkripsiyon faktörlerinin regülasyonu, steroid ve steroid olmayan hormonlar ve reseptörlerinin sinyal ileti mekanizmaları, hücre döngüsü, proteoliz ve programlı hücre ölümü tiplerinin sinyal iletimi ve hastalıklarla ilişkisi gibi konular öğretilmektedir.

 

DOÇ. DR. TUBA YILDIRIM

Biyoteknolojide kullanılan yöntemler ve uygulama alanları 

Biyoteknolojinin tanımı ve tarihçesi, insan sağlığına yönelik protein, hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretilmesi, genetiği değiştirilmiş sebze ve meyve üretimi, rekombinant protein üretimi, aşı üretimi, sıcak, kurak, tuzlu vb. ortam şartlarında yaşayan organizmaların enzimlerinin ve biyomoleküllerinin saflaştırılarak sanayide kullanılması, insanlarda zarar görmüş veya işlevini kaybetmiş organ ve dokuların yerine yapay organ ve doku üretimi, biyoteknolojide kullanılan yöntemler, DNA temelli yöntemler: Moleküler markırlar, RNA temelli yöntemler: Real-Time PCR, mutasyon analiz teknikleri (SSCP, HA, DGGE, DHPLC, RFLP), DNA dizi analizi, filogenetik ve kimliklendirme çalışmaları için fragment analizlerinin temelleri öğretilmektedir.

 

İlaç Taşıyıcı Sistemleri

İlaç taşıyıcı sistemlerin tanımlanması, ilaç taşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması, ilaç taşıyıcı sistemlerin tasarımı, ilaç taşıyıcı sistemlerin hedefleri ve sistemlerin tasarımında kullanılan polimerler, ilaç transport mekanizmaları, ilaç farmakokinetiği, ilaç salıverme mekanizmaları, farmasötik ilaç taşıyıcı sistemler ve ilaç taşıyıcı sistemlerde klinik uygulamaların temelleri  öğretilmektedir.

 

Biyoinformatik

Gelişen DNA ve RNA dizileme teknolojileri sonucunda elde edilen verilerin yorumlanması amaçlanmıştır. Sonuçların anlamlandırılması için filogenetik ağaç analizlerinin yapılması ve böylece türler arasındaki ilişkinin belirlenmesi de dersin amaçları arasındadır. Veritabanlarının kullanımı ve elde edilen verilen anlamlandırılması için BLAST, Clustal Omega ve Mega 7.0 programlarının kullanımı ile filogenetik ağaç analizlerinin nasıl yapıldığı öğretilmektedir.

 

DOÇ. DR. BETÜL ÇETİN 

Biyoteknolojide Temel Kavramlar 

Biyoteknolojinin prensip ve temel yaklaşımlarını öğretmektir. 

 

Moleküler Biyofizik                                 

Canlı sistemlerin molekül yapısını anlamak, radyasyon ve biyolojik etkileri hakkında bilgi sahibi olmak, hücre yapısı, hücre çoğalması ve kanser problem hakkında bilgi sahibi olmak ve tıbbi görüntüleme tekniklerini öğretmektir.

 

İlaç Reseptör Etkileşimleri ve Moleküler Dinamikleri

Bu ders ile; farmakolojinin ana dalları olan farmakokinetik ve farmakodinami’de ilaçların etkileri ve etkileşimlerini öğrenmek, membrandan geçiş ve hedef hücreye bağlanma, hücreler arası iletişim, reseptör ve ilaç reseptör ilişkisi ile ilgili kavramlar hakkında genel bilgiler vermek, agonizma, efikasyon, ayrıca reseptörlerin yapıları ve moleküler işlevleri ile ilgili ayrımın yapılabilmesi bilgisini vermek amaçlanmaktadır.

 

YRD. DOÇ. DR. ARİF AYAR 

Biyoteknoloji ve Genetik 

Genetik materyaller, DNA ve RNA’nın yapısı, ikili sarmalın termodinamiği, DNA konformasyon çeşitleri, viral kromozomlar, bakteri kromozomları, ökaryotik kromozomlarda DNA organizasyonu, RNA genetik materyalli virus sistemleri, DNA replikasyonu, replikasyon orijini, replikasyon enzimleri, biyolojik olarak aktif DNA’nın in vivo sentezi, Okazaki parçacıkları, gen regulasyonu, operonlar, intron ve eksonlar, mutasyonlar, DNA onarımı, rekombinasyon, protein sentezi; Moleküler Biyoloji güncel uygulamalarının (PZR, K-GZPZR, Klonlama) ve bunlara bağlı güncel uygulamalar, proje bazında bilgiler ışığında teknik ve temel bilgilerin uygulanmasıdır.

 

Kanser Genetiği 

Kanser hücre özellikleri ve tipleri, protoonkogen ve onkogen kavramları, kanserojenik ajanlar, tümör supressör genler, karsinogenezin moleküler temelleri, yaygın kanser tiplerinde sitogenetik bulgular, kanser sitogenetiği, kanser immunolojisi, tümör markırları, hücre siklusu ve regulasyonu, DNA hasar ve onarım mekanizmaları, malign hastalıklarda genetik inceleme yöntemleri, kanserde gen tedavisi öğretilecektir.

       

 

YRD. DOÇ. DR. EMİNE ALDIRMAZ 

Biyomateryal Uygulamaları

Bu dersin amacı, biyomalzemelerin sınıflandırılması, uygulama alanları için gerekli özelliklere sahip biyomalzemelerin seçimi, biyomalzemelerin uygulaması için yapılacak karakterizasyon testlerinin neler olduğunun öğretilmesidir.

  

YRD. DOÇ. DR. MELEK GÜL 

Biyoorganik Spektroskopi 

Biyoorganik bileşiklerin tanımlanmasında spektroskopik yöntemlerin kullanılması, stereokimya ve reaksiyon mekanizmasının aydınlatılmasında spektroskopik metotların kullanılması,  Uv-vis, FTIR, kütle spektroskopik yöntemlerinin prensiplerinin verilmesi, Makro-biyomoleküllerin karakterizasyonunda  NMR ve ileri MS tekniklerinin anlatılması, Biyomalzemelerin spektroskopik özelliklerinin belirlenmesidir.

 

Biyoteknolojik Analizlerde Validasyon, Verifikasyon ve Etik 

Bilimsel araştırmaya başlamak için bir sorunun belirlenip çözüm için varsayımların ortaya konularak sorunun tanımlanması, toplanan verinin geçerliliğinin tespiti, araştırma sonrası sorunun çözümüne uygun deneysel ve/veya teorik yöntemin bulunması, ölçümlerin yapılması araştırma tekniklerinde temel basamaklardandır. Kullanılan ölçüm yönteminin validasyonunun yapılması elde edilen verilerin geçerliliğinin değerlendirilmesi ise bilimsel araştırmayı sonlandıran çalışmalardır. Etik kavramı ve kuramlarının bilimsel araştırma ve ürünü olan yayınlarda karşılaşılan etik ihlalleri üzerine bir farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

YRD. DOÇ. DR. ÖNDER İDİL 

Biyoremidasyon

Ksenobiyotik ve inorganik kirleticiler ile mikroorganizmaların etkileşimleri; Halokarbonlar, Poliklorlu bifeniller, Dioksinler ve sentetik polimerler;  Petrol hidrokarbonları; Pestisidler, ağır metallerin ve radyoaktif bileşiklerin mikrobiyal akümülasyonu; Kirleticilerin biyosensörlerle saptanması; Biyoremidasyon yaklaşımları; Çeşitli ekosistemlerde biyoremidasyon uygulamaları.

  

YRD. DOÇ. DR. SERKAN DEMİRCİ 

Biyosensörler 

Biyosensörlerin çalışma prensibi, biyosensörlerin sınıflandırılması, biyolojik makromoleküllerin (DNA, enzimler ve antikorlar) tanıyıcı olarak kullanılması, biyosensörlerin uygulama alanları, nanoteknolojinin biyosensör geliştirilmesi açısından önemi, biyoçip ve BioMEMS konularında bilgi sahibi olmaktır.

 

Nanobiyoteknoloji

Nanobiyoteknoloji ve biyonanoteknoloji kavramlarının öğrenilmesi. Nanoteknoloji ve nanoyapıların kavranması. Kendiliğinden düzenlenme ve biyomimetik kavramlarının anlaşılması. Biyonalitik sistemlerinin kavranması. Nanobiyoteknolojinin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaktır.

 

YRD. DOÇ. DR. SELİN DEMİRCİ 

Biyopolimerler

Bu dersin amacı, polimer ve biyopolimer kavramlarını ve aralarındaki farklılıkları irdelemek, biyopolimerlerin canlı organizmalardaki davranışlarını hakkında fikir sahibi olmak, polimer kimyasının tıptaki uygulamaları hakkında bilgi vermek, uygulama potansiyelinin tasarlanmasını kazandırmak, biyopolimerlerin benzer ve farklı özelliklerinin fonksiyonlarına göre irdeleme özelliği kazandırmak, biyopolimerler alanında bilim yapma yeteneğini geliştirmektir.