Yönetmelik

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA UYGULAMA

LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Amasya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

 

MADDE 5 - (1) Merkezin amacı; dünyadaki bilimsel gelişme ve değişimleri, milli kalkınma hedeflerini dikkate alarak, temel ve uygulamalı bilimler ile teknolojik alandaki sorunları ortaya koymak, analiz etmek ve çözüm üretmek üzere araştırmalar yapmak, araştırma, geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, bilimsel çalışmalarında araştırmacılara yenilikçi, verimli ve işbirliğine dayanan laboratuvar imkânı sağlamak, bu çalışmaları nitelik ve nicelik yönünden artırmak, Üniversitesinin diğer birimleri, ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

 

Merkezin faaliyet alanları

 

MADDE 6 - (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri koordine etmek, araştırma, geliştirme imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

b) Üniversitesitede yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına analiz ve ölçümler yaparak destek sağlamak, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini ve sayısını artırmak,

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak, araştırma altyapısı, laboratuvarlar, cihazların kullanımı, laboratuvar güvenliği konusunda kullanıcıları eğitmek, cihazlarla ilgili araştırmacıların gelişimine yönelik programlar düzenlemek,

ç) Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak,

d) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,

e) Merkezin araştırma altyapısını ve araştırma olanaklarını önceden belirlenen tarifeler, kurallar, program ve bütçeler çerçevesinde Üniversiteden ve başka üniversite ve teknoloji enstitülerinden, kamu sektörü ve özel sektörden ve yurt dışından araştırmacıların hizmetine sunmak,

f) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,

g) Kamu sektörü ve özel sektör kuruluşlarına araştırma-geliştirme konularında bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek,

ğ) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları olan altyapıyı oluşturmak, bu amaçla Merkez laboratuvarı, alet bakımı, onarım, yapım, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri ve gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak,

h) İlgili kurullarca belirlenecek bedel karşılığında sanayi kuruluşları ile diğer özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, danışmanlık hizmeti sunmak,

ı) Yurtiçi Üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,

i) MÜniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına açık ileri düzey cihazlardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak etkili ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak,

j) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek.

k)Yurt dışındaki Üniversiteler ile işbirliği yaparak ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında işbirlikleri oluşturarak Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve benzeri kurumlarla ve Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak, desteklenen projeleri belirlenen bütçe, plan ve programlara göre yürütmek ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

l) Merkezin çalışma alanına giren konularda ilgili kuruluşlar ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, belgeli eğitim programları düzenlemek, bilimsel ve teknolojik yayınlar yapmak, Merkezin toplanan bilginin ülke çapında ilgililerle paylaşılmasını sağlamak.

m) Araştırıcıların araştırma yapmalarına engel oluşturan durumları mümkün olduğunca ortadan kaldırtarak araştırma heyecanlarını ve hızlarını artırmak.

n) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere olanak hazırlamak, öneriler geliştirmek.

o) Öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini artırmak için uygun fırsatlar oluşturmak.”

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

 

MADDE 7 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu,

b) Müdür,

c) Yönetim Kurulu.

 

Müdür

 

MADDE 8 - (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak atar. Merkez müdürü görevinin başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

 

Müdürün görevleri

 

MADDE 9 - (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Merkezin ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

 

 

 

Yönetim Kurulu

 

MADDE 10 - (1) Merkez Yönetim Kurulunun en az dört üyesi fen bilimleri ve mühendislik alanlarında olmak üzere Merkez Müdürü ile birlikte dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

 

MADDE 11 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek, amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanmasına yardımcı olmak,

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için müdüre yardımcı olmak,

d) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak,

f) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

g)Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

ğ) Merkez Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak,

h) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

 

Danışma Kurulu

 

MADDE 12 - (1) Merkez Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla onbeş kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

 

Danışma Kurulunun görevleri

 

MADDE 13 - (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak,

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmektir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

 

MADDE 14 - (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Harcama yetkilisi

 

MADDE 15 - (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

 

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

 

MADDE 16 - (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde, 9/9/2008 tarihli ve 26992 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Amasya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.